عبوری نرم و متفاوت از روی سرعت گیر و دست انداز با ضربه گیر TTC

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

با استفاده از ضربه گیر کمک فنر احساس متفاوتی را در رانندگی تجربه بفرمایید. ضربه گیر تمامی ضربات وارده به خودرو را جذب نموده و رانندگی دلچسبی برای شما فراهم میکند.

استفاده از ضربه گیر کمک فنر TTC

شما باید از چند ده متر قبل از سرعتگیر با ترمز گرفتن آهسته و مداوم سرعت خودرو را کاهش بدهید و در هنگام رسیدن به سرعتگیر ترمز را رها کنید تا عبوری کم ضرر از سرعتگیرها داشته باشید. بیشترین فشار در هنگام عبور از سرعتگیرها بر روی فنر و کمک فنر خودروی شما اعمال میشود. برای کاهش این فشار و جلوگیری از صدمات ناشی از آن میتوانید از ضربه گیر کمک فنر TTC استفاده کنید. استفاده از این ضربه گیر از ضربات و تکانهای شدید بر خودروی شما در هنگام عبور از ناهمواریهای سطح جاده تا حد زیادی میکاهد و شما میتوانید با استفاده از ضربه گیر کمک فنر TTC عبوری نرم و متفاوت را در هنگام رد شدن از سرعتگیرها تجربه کنید. استفاده از سرعتگیر TTC تا حد زیادی از استهلاک قسمتهای مختلف خودروی شما در هنگام عبور از سرعتگیرها جلوگیری میکند.