حضور نمایندگان شرکت TTC در نمایشگاه Expocomer Panama آمریکای جنوبی

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

کاهش لرزش و ضربات باعث مشود که رانندگی راحت تر شود و همچنین خستگی ناشی از رانندگی کاهش بیابد. استفاده از TTC بافر کوسن باعث میشود شما تجربۀ متفاوتی در رانددگی داشته باشید. انعطاف پذیری فنر خودروی شما افزایش پیدا میکند و کنترل فرمان و چرخها نیز بهبود پیدا میکند. کاهش لرزش و ضربات باعث میشود که شما در طول رانندگی خستگی کتری را حس کنید و همچنین اثرات مثبتی بر روی وضعیت جسمی خودروی شما خواهد داشت.