مقایسه قبل و بعد نصب ضربه گیر کمک فنر TTC اصل کره جنوبی

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

مزایای استفاده از بافر TTC

در این قسمت به مزایای بافر TTC بعد از نصب و راه اندازی بر روی خودروی شما میپردازیم.


بهبود تجربه سواری


استفاده از این ضربه گیر کمک فنر باعث میشود کنترل فرمان در دست راننده بهبود پیدا کند و شما رانندگی پایدار تری را تجربه خواهید کرد. بهبود تجربه سواری یکی از نتایج استفاده از ضربه گیر TTC میباشد.


کاهش نیروی وارده به خودرو در پیشچهای تند


استفاده از این ضربه گیر باعث میشود خودروی شما در هنگام عبور از پیچهای تند با ثبات تر عمل کند. دلیل این امر این است که بافر   TTC نیرویی که در هنگام عبور از پیچ خودروی شما را به سمت خارج پیچ میکشد را کاهش میدهد.


حفظ ارتفاع خودرو

استفاده از این ضربه گیر کمک فنر TTC باعث میشود سریعتر فتر خودروی شما به حالت اولیه برگردد و ارتفاع خودرو شما بازیابی شود.


کاهش لرزش خودرو


استفاده از بافر TTC لرزش خودرو ناشی از نا همواری های سطح جاده و همچنین لرزش خودرو در سرعت های بالا را کاهش میدهد. این موضوع باعث کاهش خستگی ناشی از رانندگی در مسیرها و فواصل طولانی میشود.


کوتاه کردن زمان ترمز


در هنگام ترمز این بافر متمایل شدن وزن خودرو شما به سمت جلو را کاهش داده و با این کار باعث کاهش فاصله زمان ترمز و توقف خودرو میشود.