نصب ضربه گیر کمک فنر TTC

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

ضربه گیر کمک فنر TTC

ضربه گیر کمک فنر TTC میتواند احساس یک رانندگی راحت وخوشایند را به شما هدیه کند. به راحتی میتوان این ضربه گیر را بر روی انواع ماشین‌های سواری نصب کرد. برای نصب این ضربه گیر ابتدا فاصله خالی دو حلقه میانی فنر لول را با استفاده از یک تکه کاغذ و یا کیج مربوطه اندازه‌گیری میکنیم. سپس با اسپری آب و صابون فنر را تمیز می‌کنیم. ترجیحاً ضربه گیر را در حلقه وسط فنر لول قرار می‌دهیم.

بافر TTC اصل کره
در ادامه یک بست کمربندی را در دومین حلقه ضربه گیر و از سمت بالا می‌بندیم. بست دیگر را در دومین حلقه و از سمت پایین می‌بندیم. در صورت نیاز با کاتر یک حلقه از ضربه گیر بریده می‌شود. بهتر است برش بین دو حلقه انجام شود. سسپس اضافه بست‌ها را کوتاه می‌کنیم. به همین راحتی می‌توان بافر TTC اصل کره را نصب کرد و از رانندگی لذت برد.